APSTIPRINU:

Biedrības „Iecavas hokeja klubs”

Valdes loceklis: A.Štībelis

Iecavas novadā, 14.02.2014.

Biedrības „Iecavas hokeja klubs„ logo ideju konkursa 

NOLIKUMS

I. Vispārīgā informācija

1. Konkursu rīko biedrības „Iecavas hokeja klubs„
2. Konkursa mērķis – iegūt biedrības „Iecavas hokeja klubs„ grafisko tēlu.
3. Konkurss ir atklāts.
4. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
5. Vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs ideju skices; katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi, šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.
6. Darbs jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, tās priekšpusē norādot konkursa nosaukumu, bet aizmugurē – pretendenta nosaukumu (vārds, uzvārds), adresi, e-pastu, tālruni, nosūtot pa pastu uz  adresi- E.Virzas iela 35, Iecava, Iecavas novads, LV- 3913, vai biedrības biedriem  Dainim Kravalam vai Andrim Štībelim personiski.
6.1.Darbu var nosūtīt elektroniski uz e- pastu dk69@inbox.lv, e-pastā norādot 6.punktā minēto informāciju.
7. Konkursa darbam jābūt dalībnieka paša radītam.
8. Konkursa darbu pēdējā iesniegšanas diena – 2014.gada 31.marts(pasta zīmogs) , vai elektroniski  līdz plkst. 23:59  uz norādīto e- pasta adresi.
9. Konkursa darbi, kuri saņemti pēc noteiktā termiņa (pasta sūtījumam tiek ņemts vērā izsūtīšanas datums), netiek izskatīti.
10. Konkursam iesniegtos darbus atpakaļ neizsniedz.
11. Papildu paskaidrojumus par konkursa norisi, kā arī papildu informāciju par konkursa priekšmetu pretendenti var saņemt   pa tālr. 220 220 53 vai  nosūtot uz e- pastu dk69@inbox.lv.

II. Informācija par konkursa priekšmetu

12. Izstrādātajam biedrības „Iecavas hokeja klubs„ logotipam, kas tiks izmantots dažādos biedrības „Iecavas hokeja klubs” veidlapās,  informatīvajos un prezentācijas materiālos, uz hokeja komandu krekliem un sporta apģērbiem, kā arī uz suvenīriem, prezentdāvanām, interneta vidē u.c., jābūt viegli nolasāmam, jārada ar hokeju saistīta  noskaņa,  iespējama atsauce  uz  Iecavai  raksturīgām lietam(celtnes, daba utt.).
13. Logo jāatbilst šādām prasībām:
13.1.formā – vienkāršs, viegli uztverams, ar stilizētu grafisko daļu, uzmanību piesaistošs, savdabīgs, lietojams dažādos mērogos;
13.2. grafiskajai daļai jābūt savietojamai ar uzrakstu biedrība „Iecavas hokeja klubs” vai „HK Iecava”.
13.3. logo dizainā jāizmanto ne vairāk par trim krāsām;
13.4. darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas;
13.5. datorgrafikas darbi iesniedzami vai  izdrukas veidā (A4 lapas formātā) vai elektroniski;
13.6. darbam jāpievieno īss, paskaidrojošs apraksts;
13.7. katram darbam jāpievieno ziņas par autoru – vārds, uzvārds, vecums, kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese, tālrunis).

III. Vērtēšana

14. Konkursa darbus izvērtē Biedrības „Iecavas hokeja klubs” dibinātāji.
15. Dibinātāji novērtē katra iesniegtā darba atbilstību pēc būtības konkursa nolikumā noteiktām prasībām.
16. Biedrības „Iecavas hokeja klubs” logo vērtējuma kritēriji:
16.1. vizuālā pievilcība;
16.2. uztveramība, nolasāmība;
16.3. oriģinalitāte;
16.4. izmantojamības daudzpusība (hokeja formās, iespieddarbos, suvenīros, izstādēs, interneta vidē u.c.).

 IV. Dibinātāju tiesības un pienākumi

17. Dibinātāji var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams.
18. Dibinātājiem ir tiesības pieprasīt no pretendenta ar parakstu apstiprinātu apliecinājumu, ka iesniegtie darbi ir oriģināli un nav plaģiāts.
19. Dibinātājiem ir tiesības ar autora piekrišanu izmantot tikai daļu no piedāvātā grafiskā tēla un logo izstrādi uzticēt profesionālam dizainerim.
20. Dibinātājiem ir tiesības pēc darbu izvērtēšanas:
20.1. noteikt konkursa uzvarētāju un piešķirt viņam naudas balvu līdz 30.- EUR;
20.2. noraidīt visus un izsludināt jaunu konkursu.

V. Rīcība pēc konkursa noslēguma

21. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas biedrība „Iecavas hokeja klubs „ sagatavo līguma projektu ar konkursa uzvarētāju par autora mantisko tiesību atsavināšanu un turpmākas sadarbības iespējām. Sagatavotais līguma projekts tiek saskaņots ar konkursa uzvarētāju un stājas spēkā pēc tā parakstīšanas.